24 7 2 5 25 1885 in meubel maken, schilderen en en smeden en machinevak, en 14 1 7 en houtsnijden en boetseeren, en 3e 2e 5e 2e 3e 2e 3e 2e 3e smeden en machinebankwerkers 28 tegen beeldhouwers en boetseerders 9 19 13 8 4 2 2 2 1 8 9 Tevens werden 27 leerlingen van de hoogste klasse eervol ontslagen, van welke 16 met geheel en 11 met gedeeltelijk ingevuld diploma. Onder hen waren: timmerlieden meubelmakers smeden en machinebankwerkers beeldhouwers en boetseerders schilders 117 tegen 120 in 1885. Bij het toelatingsexamen werden 16 adspiranten voor de 1ste klasse geëxamineerd, van welke 8 slaagden. Voorts wer den nog 38 jongelingen tot de laagste klasse toegelaten op vertoon van een getuigschrift of bewijs, dat zij het gewoon lager onderwijs behoorlijk hadden bijgewoond en 5 op grond dat zij de laagste klasse der avondschool met goed gevolg hadden doorloopen, terwijl nog 1 tot 2de klasse werd toege laten, omdat hij reeds de laagste klasse eener Hoogere burger school had bezocht De uitslag van de overgangsexamens was, dat bevorderd werden van de 1ste tot de 2de klasse voor de theoretische en teekenvakken 51 en van de 2de tot de 3de klasse voor dezelfde vakken 50. Voor de practische vakken werden bevorderd: Voor het timmeren van de ie tot de 2e kl. 2e I e 2e le 2e le 2e le 2e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 411