24 Avondschool Van hen die slechts een gedeeltelijk ingevuld diploma kregen, heeft 1 verlol gevraagd en bekomen om nog een jaar de school te blijven bezoeken, ten einde na afloop daarvan in het bezit van een volledig diploma te kunnen geraken' In het onderwijzend personeel hadden geene wijzigingen plaats, mag worden opgemerkt dat het aantal bestel en dat die tot groote Met genoe en lingen aan deze school toeneemt, tevredenheid worden uitgevoerd. De cursus voor liet machine bank werk begint meer en meer de aandacht te trekken en schijnt in den smaak te vallen getuige het toenemend aantal leerlingen. Door het bestuur wordt hieraan dan ook bijzondere zorg besteed Teruggang van het aantal leerlingen in de laatste jaren vindt men vooral bij het meubelmaken en timmeren. De tegen woordige malaise in het bouwvak schijnt daarvan de oorzaak te zijn. De aan deze inrichting verbonden avondschool bestond in December uit 52 leerlingen, van welke 33 in de le en 19 in de 2" klasse Gedurende den vorigen cursus bestond dit getal uit 43. Bij het overgangsexamen werden van de 38 overgebleven leerlingen van den vorigen cursus 12 van de le tot de 2e klasse bevorderd. Van de 14 leerlingen der 2« klasse bekwa men 5 een getuigschrift voor alle theoretische en teekenvak- ken, 1 voor de theoretische en 7 voor de teekenvakken. Aan het admissie-examen namen 58 adspiranten deel, van welke 25 slaagden Zonder examen werden, om verschillende redenen, 10 tot de school toegelaten. De proef, het vorige jaar met den cursus voor volwassenen genomen slaagde zoodanig, dat besloten werd ook dezen winter en, zoo mogelijk, voortaan geregeld eiken winter daartoe de gelegenheid te blijven geven van October tot Maart. Aan dezen cursus wordt uitsluitend teekenonderwijs gegeven. Hiervoor hebben zich 52 mannen doen inschrijven, van welke 15 a

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 412