1 Bijlage 25. VERSLAG der Nederlandsche Bell Telefoon Maatschappij, Administratie ’s-Graven- hage, 1886. dus van af den 6 Januari 1886 30 aan het net verbonden, waarvoor, In het geheel waren perceelen der Gemeente blijkens de hierneven gevoegde bijlage La A, 58689 verbin dingen werden aangevraagd en gemaakt. Het veelvuldig gebruik van die toestellen blijft alzoo steeds in klimmende mate aanhouden en maakt het nut en gemak, dat van deze geleidingen voortdurend wordt ondervonden, voor een ieder aanschouwelijk. Wanneer men daarbij nu nog voegt, dat het telefonische verkeer in deze Gemeente ook gedurende 1886 gelukkig zonder belangrijke storingen onafgebroken plaats vond, mag men althans reden hebben om over de exploitatie met lof te gewagen. In het geheel kwamen in 1886 maar 247 minder belang rijke storingen voor, waarvan 151 aan de toestellen en 115 aan de geleidingen, weshalve bij een gemiddeld aantal van 2D6 aangesloten perceelen, iedere aansluiting slechts 1,2 maal De in 1885 genomen beschikking nopens de aansluiting van de politieposthuizen aan den Stationsweg en de van Ostadestiaat kwam in het begin dezes jaars tot uitvoering, waardoor zij respectievelijk op den 2 en 6 Januari 1886 met bet Gentraalbureau in telefonische gemeenschap werden gebracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 418