34 hi Lombardstraat werd afgebroken en wordt hans vervangen door eene van dezelfde soort met 12 lokalen. Bij openbare inschrijving werd dit werk aan genomen door A. C. Paardekooper alhier voor een som van 36050. Op het terrein aan de Lijnbaan, blijkens ons laatste verslag aangewezen voor den bouw eener elfde school voor onvermogen den, wordt thans zulk eene inrichting met 12 lokalen, gymnastiek- gebouw en onderwijzerswoning gesticht. Bij publieke inschrijving werd dit werk gegund aan B. Nieuwenhuysen alhier voor de som van 53200. In vier scholen aan den Zwarteweg, de Nieuwe Schoolstraat, de Hemsterhuisstraat en de Tullinghstraat werden de privaten ge wijzigd en ingericht overeenkomstig de thans gekiende bepalingen; deze zeer ingewikkelde werken vorderden een uitgaaf van f 9878 en werden na openbare inschrijving opgedragen aan de firma J. H. de Swart Zoon alhier. In de school aan de Lepelstraat werden eenige plaatsen buiten de lokalen ingericht tot het bergen der kleederen. Hierdoor werd in eene reeds sedert langen tijd gevoelde behoefte voorzien, daar men tot dusver genoodzaakt was die kleedingstukken in de schoollokalen te bewaren. De uitvoering van evenbedoeld werk geschiedde voor een bedrag van 389, door de Gebrs, Houtman alhier. De school aan de Tullinghstraat is van houten vloeren voorzien. Het inrichten der stallengrenzende aan deTeeken- academie, tot onderwijs!okalen vorderde niet zoo-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 41