35 voor de lagere scholen f 300. - 1200. - 3742.50 500. 8744. meubelen - 100. schoonhouden - 200. verdere scholen. - 1044. Bovendien werd aan buitenverfwerken besteed een som van f 473. danig als men had verwacht, zoodat eerst tegen het einde des jaars het werk kon worden opgenomen- Sedert werden de plannen voor het leveren en stellen der meubelen ontworpen. Het inrichten van het voorgebouw tot het geven van onderwijs vorderde een uitgaaf van 500. De werken voor het dagelijksch onderhoud der schoolgebouwen bepaalden zich tot het vernieuwen van enkele vloeren, het herstellen van dakbedekkingen en goten en het verrichten van pleister-, verf- en witwerken. Van de Teeken- academie werden de kolommen gemarmerd, en de kroonlijsten het plafond der groote teeken- en expositiezalen geverfd. Het gewone onderhoud werd in het openbaar aanbesteed en. voor zooveel ’s-Gravenhage be treft. gegund aan J. H. de Swart Zoon alhier voor f 11769. te verdeelen als volgt: voor het Gymnasium de middelb. scholen gebouwen voor de lagere scholen meubelen schoonhouden - 2084.25 verdere scholen - 3942.25 voor zooveel Scheveningen betreft aan H. E. de Baan aldaar voor f 2088. te splitsen in gebouwen f meubelen schoonhouden -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 42