een voortreffelijk leeraar, zijn onderricht en door klonk, dat hij in de kracht zijner jaren, aan eene plotseling ontstane ziekte, bezweken was. De Academie verliest in Vogel uitmuntende door de degelijkheid van den aangenamen vorm, waarin hij dat wist te geven. Zijne humaniteit en beminnelijk karakter maakten hem tot den vriend zijner leerlingen. Waren op zijn jubileum de bewijzen van vriendschap en gehechtheid talrijk en treffend, niet minder bleek die warme sympathie en dat diep leedwezen, toen men op 9 Januari den beminden leermeester naar zijn laatste rust plaats, op Eik en Duinen, bracht. Zoo van wege den Raad van Bestuur als door Directeur en leerlingen werd daar de trouwe hooldleeraar, de rechterhand van den Directeur, in diepgevoelde woorden herdacht. Voor de Academie was dit plotseling heengaan een zeer groot verlies. In de eerste maanden werd door de raede- leeraren zooveel mogelijk in die leemte voorzien, terwijl Mejuffr. Dirks en de heer Kapitz, beide voorzien van het diploma voor middelbaar onderwijs, gezamenlijk den cursus in doorzichtkunde van wijlen den heer Vogel voortzetten. Intusschen meldden zich achtereenvolgens 14 candidaten voor de opengevallen betrekking aan. De Raad van Bestuur wenschte echter in deze gewichtige zaak met bedachtzaam heid te werk te gaan, en koos, na rijp beraad, uit deze veer tien candidaten een viertal, wier persoonlijke verdiensten en aanspraak op de betrekking men eerst nauwgezet wsnschte te overwegen, alvorens tot de definitieve benoeming over te gaan Lit dit viertal werd ten slotte, voorloopig voor den tijd van één jaar, met ingang van 1 April 1886, benoemd de heer J. H. A. Mialaret, voorzien van bet diploma met het praedikaat •ausgezeiehnet” van de Technische Hochschule te Hannover, en tevens van zeer iollèlijke getuigschriften, hem door de bekende professoren llase, Köhler en Stier uitgereikt. Daar de zomerlessen van minder gewicht en niet zoo talrijk bezocht zijn als de wintercursus, is het onmogelijk nu reeds een oordeel over de leerwijze van den tijdelijk benoemde te vellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 439