28 Ecne vergelijking dezer opgave met die over 1885 geeft, met opzicht tot de in de zes eerste geneeskundige afdeelmgen in doorloopenden geneeskundigen onderstand opgenomen per sonen, in 1886 een lager cijfer aan van 54 gezinnen en van 164 personen (leden des gezins beneden de 18 jarenl terwijl het totaal cijfer der verpleegden in gestichten, die dien on derstand genoten, 862 heelt bedragen volgens de met 1 Januari 1886 vernieuwde en met zorg bijgehouden registers. Tegenover het minder aantal in doorloopenden geneeskun digen onderstand opgenomen gezinnen en personen was het aantal in de 6 eerste afdeelingen uitgereikte ziekenbriefjes die persoonlijk en niet langer dan eene maand geldig zijn, 1600 en voor Scheveningen, alwaar uitsluitend ziekenbriefjes zijn verstrekt, 166 meer dan gedurende 1885. Met opzicht tot den gezondsheidstoestand gaven geneeskunst oefenaren in hun verslag te kennen, dat, behalve de gewoonlijk voorkomende ziekten, het jaar 1886 zich gekenmerkt heeft door een epidemisch optreden der mazelen, die in het voor jaar begonnen zich tot laat in het najaar bleven vertoonen, en waaraan verscheidene kinderen zijn overleden. De verstrekking van breukbanden, enz. had in 1886 ten behoeve van 478 personen plaats, terwijl de daarvoor gemaakte kosten, die jaarlijks afwisselen, ditmaal f 178 meer hebben gevorderd. Met opzicht tot de verpleging in het Ziekenhuis valt te vermelden, dat, terwijl daarin op Ultimo December 1885 nog 147 personen in verpleging waren gebleven, blijkens de hier vorenstaande opgaven in den loop des jaars, op verklaring van onvermogen werden opgenomen 1528 lijders, welke 1475 personen, samen gedurende 53.434 dagen zijn verpleegdalzoo 248 verpleegden en 4531 verpleegdagen meer dan in 1885. Het aantal verpleegdagen door elkander genomen bedroeg voor ieder 56l/3, alzoo 2!/s minder dan het vorige jaar. Voor die verpleging wordt, zooals bekend is, ingevolge Raadsbesluit van 26 Augustus 1884, sedert 1 Januarij 1885 geene kosten meer vergoed. Van de genoemde 1475 verpleegden waren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 463