I 20 10 Bijlage 33. varkensvleesch n 3 6 6 10 5 ets. 6 10 en de uitgaven Hoewel de eindcijfers der exploitatierekening over het af- geloopen jaar nog niet definitief zijn vastgesteld, kan het Bestuur der Haagsche Maatschappij voor kosthuizen toch reeds in antwoord op Uw schrijven van 27 December, het volgende raededeelen omtrent het in dat jaar verkregen resultaat. In het geheel werden in 1886, door de Inrichting verstrekt 15296 Brood met boter en kaas a 3678 Eijeren 14421 middagmaal 16257 portiën 565 bons 159 portiën visch 2390 rundvleesch 5482 972 5691 20 (halve) 10 20 (halve) 10 5067 kop koffie en thee 4454 glazen melk 4950 fleschjes gerstenbier 625 lager De ontvangsten hiervan bedroegen 7914,03 f 7420,56 zoodat er een winst overblijft van f 495,67. Aan 1488 personen verstrekte de Inrichting nachtverblijf voor eene week a f 1,40 per week en aan 1888 personen voor eenen nacht a 0,40 per nacht, uitmakende te zamen eene ontvangst van f 3284,80. De uitgaven hiervoor bedroe gen 2281,97 zoodat er eene winst overblijft van 1002,82. De beide takken der exploitatie, Restauratie en Logement leverden te zamen alzoo een netto winst van f 1496,50. Hierdoor zal het mogelijk zijn om, na aftrek van de noodige afschrijving op de waarde van het Huis en den inventaris aan de aandeelhouders dividend op de aandeelen uit te keeren. Deze uitkomst is niet gunstig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 475