35. 3161 7439 10737 13144 21351 60706 1806 1021 302 565 801 762 1162 59602 288 11513. 33542 42643 37031 5en 2en 3eu 4en F p en de beleening rt w dag na 1886 35678 42183 42677 aangeboden, zijn gelost op den dag gelost op den dag der van weekpanden, 1» naar de hoofdbank overgebracbt Het verdient opmerking dat de toevloed die in vorige jaren aanving in Mei om tegen September weder aftenemen, dit jaar stijgende bleef tot het einde des jaars. Hun aantal in de hulpkantoren bedroeg in 1885 geregeld des Maandags beleenen weder aftelossen. Van de 119345 weekpanden toch, op verschillende dagen der week ter beleening der beleening Op den lén dag na de beleening 2e“ 3en 4en 6en 7en w En wat betreft de 74993 panden, op Maandagen in de hulpkantoren beleend, daarvan zijn beleening Op den 1 De ondervinding leerde opnieuw dat de weekpanden die namelijk welke binnen de acht dagen worden gelost geenzins allen waren ingebracht door de vaste bezoekers, die om den volgenden Zaterdag en 5en 7 en Van 1 Januari tot ultimo April 1 Mei i Augustus 1 Sept. December Dit verschijnsel zou ten onrechte doen besluiten tot ach- teruitgang van den werkmansstand. Veeleer mag men aannemen, dat juist mindere schaarschte van werk velen in staat stelde hun panden op korten termijn te blijven aflossen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 487