1 35 Oj voor het grootste gedeelte Saldo der aanwezige panden. De statistiek doet zien dat de vermeerdering der aflossingen die der beleeningen overtrof, zoodat het saldo der aanwezige panden slonk; voornamelijk dat der panden van geringe waarde. Op de 57069 panden, den len Januari in bewaring was 1258537.50 voorgeschoten, of gemiddeld 453 per pand, terwijl op 31 December het totaal der voorschotten, ad Bankpanden Ook van deze panden die namelijk welke langer dan acht dagen beleend blijven na m de aflossing toe. Er werden 96796 van deze rubriek gelost, waarop was voorge schoten f401098 d. i. 2547 meer dan in 1885. Het afgeloste, kapitaal, op de bankpanden beleend, was echter slechts f 558.50 hooger. De omzet bestond dus ook hier uit panden van geringe waarde. Duur der beleeningen Hierin was geen noemenswaardige verandering te bespeuren. De gemiddelde duur der beleeningen op gouden en zilveren panden, was zelfs, evenals in 1885, 7 maanden en 24 dagen; die der beleeningen op linnen en wollen panden 5 maanden en 21 dagen, tegen 5 maanden en 15 dagen in het vorige jaar. Ook dit jaar viel waartenemen dat ongeveer een vierde van het totaal der geloste panden, en wel de laagst beleende, I tegen een gemiddelde beleensom van f 3.476S, binnen ééne maand werden gelostterwijl van de hoogst beleende, tegen een gemiddelde beleensom van f6.1436 3519 eerst in de vijf tiende maand na de beleening werden teruggehaald. Verkochte panden Het gemiddelde voorschot van f 4.0572 op de verkochte panden verleend, was nagenoeg gelijk aan dat der in 1885 verkochte panden, toen het f 4.0548 bedroeg. Het hoogste bedrag, op een verkocht pand voorgeschoten, was f350. De geringe winst van f221,01ys in 1885 door deze'jkort- stondige beleeningen afgeworpen, daalde bij haar vermeer dering tot f153.03

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 488