Bijlage 35. No- 2 OPGAVEN omtrent de Hulpbank te ’s-Gra- venhage over het boekjaar 1886. Overzicht over het boekjaar. 504 f 81575 t 1200 10 'll •>1 l'! 1'! BETAALD. f 50.— Rentetax der voorschotten 2Vs pCt. per jaar met wekehjksche afbetaling. Maximum van het bedrag dat aan denzelfden persoon wordt voorgeschoten f 300. Maximum voor den tijd waarover een voorschot wordt verleend 52 weken Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genoten 4% 5» Totaal Plaatsing en aflossing van aandeelen Opneming van gelden, aankoop, aflossing van schuld- 4000. Bedrag der verleende voorschotten Bedrag der aflossing door de borgen betaald. afschrijving wegens oninbaarheid ontvangen. f 1750.— van - - 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 of hooger van het aantal verleende voorschotten Aantal beleende voorschotten beneden f 25 2 25 tot beneden f 100 128 200 167 - 300 81 -126 -4000

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 495