226 OPGAVEN omtrent de Hulpbank „Israë- lietiscli Leenfonds” te ’s-Gbavenhage, over het boekjaar 1886. Bijlage 35. No 2. - 100 Overzicht over het boekjaar. van f 9863.— - 119.10 BETAALD 15 1) 15 11 I I 11 11 51 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 - 200 19 - 300 - 500 - 1000 Rentetax der voorschotten 1 pCt. per voorschot. Maximum van het bedrag dat aan denzelfden persoon wordt vootgeschoten f 100. Maximum van den tijd waarover een voorschot wordt verleend Zes maanden Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genoten. Nihil. Bedrag der verleende voorschotten Bedrag der aflossing door de borgen betaald. afschrijving wegens oninbaarheid. ONTVANGEN. Plaatsing en aflossing van aandeelen. f- Opneming van gelden, aankoop, aflossing van schuld Aantal verleende voorschotten beneden f 25 33 25 tot beneden f 100 174 - 200 - 300 - 500 - 1000 of hooger Totaal van het aantal verleende voorschotten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 497