I 35. 1 Overzicht der winst over f 98.63 Totaal der baten f 148.60 f 110 23 f 110.23 f 38.37 Toestand aan het einde van het boekjaar. f 3615.86 f BATEN Rente van voorschotten Boeten Inkomsten van bezittingen, renten van belegde gelden Giften en bijdragen, contribution Andere baten, boekjes f 2795.90 - 819.96 Totaal der lasten (aftrekken Bedrag der winst van het verlies Bestemming der winstVermeerdering van kapitaal - 29.37 - 9.— - 11.60 en verliesrekening het boekjaar. LASTEN. Uitkeering aan afdeelingsbesluur in den loop van het boekjaar Rente van kapitalen Restitutie van rente en premie bij ver vroegde betaling Zuiver bedrag der administratie kosten. Afschrijving op voorschotten wegens on- inbaarheid Andere lasten Totaal (debet) f 3615.86 Kapitaal verschuldigd aan aandeelhouders tegen rente zonder Eigen kapitaal (of reservefonds) Bedrag der overige crediteuren Totaal als boven (credit) Bedrag door de leeners op de voorschotten nog ver schuldigde Bedrag van het kasgeld der overige debiteuren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 498