44 heemraadschapsbestuur omtrent zijn aanbod ge houden. leidden er toe, dat de voorwaarden, door Delfland gesteld bij schrijven van 28 Dec. 1883, den Raad medegedeeld 9 Mei 1884, eenige wijziging ondergingen, welke gewijzigde voorwaarden wij den 11™ Januari den Raad aanboden en die. overeenkomstig ’s Raads besluit van 21 December 1885 met het door ons den 15™ Januari ingediend voorstel, in sectiën werden onderzocht. Den 23™ Februari besloot de Raad het aanbod van Delfland aan te nemen, echter zoodanig ge wijzigd, dat door hem eene vaste bijdrage zoude worden gegeven van f175.000 welke wijziging door de Vereenigde Vergadering van dat water schap werd goedgekeurd. Den 1™ Juni werd besloten tot den aankoop van 2640 M2 grond, benoodigd voor de ver- breeding van het kanaal door de terreinen van den heer C. Goekoop voor de som van f 10.560. en den 30™ November tot den aankoop van grond noodig tot verbreeding van het kanaal nabij den ascbstaal van de heeren W. Hoek en J. de Bruun; van eerstgenoemde werd aangekocht 6 aren 40 centiaren grond voor den prijs van f 4000. van laatsgenoemde 15 centiaren tegen den prijs van f6.25 per centiare. De aanbesteding van de werken voor de wa- terverversching, bestaande in het graven van een kanaal van de gasfabriek naar zee, het leggen van twee bruggen over dat kanaal, - één in de geprojecteerde Saxen Weimarstraat en één in de Laan van Meerdervoort, - den bouw van een schutsluis wijd 10 meter met een schutlengte van 50 meter, den bouw van een schutsluisje

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 51