39. de opbrengst liet echter dikwijls te wenschen over. Voor de visscherij werden aangevoerd 6.352000 KG. ruw Zout, verbruikt werd 7.053000 KG. De met de visscherij in verband staande zaken hadden voldoende werk Handelsverkeer tusschen Scheveningen, Maassluis en Vlaar dingen bestaat alleen gedurende de haringvisscherij. Dat verkeer spruit voort uit den invoer van vele artikelen bij die visscherij benoodigd, zijnde grootendeels zout en ledige vaten, voorna melijk echter door het aandoen der Scheveningsche schuiten van de havens van genoemde plaatsen. De steurharing wordt door beurtschippers naar Scheveningen vervoerd omdat die haringsoort te Maassluis of Vlaardingen bijna niet verhandeld wordt. Ook in 1886 deden de te Scheveningen tehuis behoorende vaartuigen de havens van Vlaardingen én Maassluis aan. Dat dit bezoeken van bovengenoemde havens, bij gebrek van een visschershaven te Scheveningen, voor de bedrijven en neringen aldaar schadelijk is, behoeft geen nader betoog. Het vestigen van een station van de Hollandsche Spoorweg Maat schappij te Scheveningen zal in de toekomst een groot gemak voor het goederenvervoer opleveren, eene verlenging van de lijn langs het strand echter zou den handel zeer hinderlijk zijn. Meer dan ooit had men in 1886 reden tot klagen over de vernieling door Engelsche en Belgische visschers aan het visch- tuig toegebracht. De hatelijkheden ontstaan gewoonlijk uit eene ligt op te wekken antipathie voor nationaliteitsverschil, het elkaar betwisten van goede viscbplaatsen en het te dicht naderen van de vreemde kust. Bij die geschillen delven gewoonlijk de Hollandsche visschers het onderspit, daar de buitenlanders lichtere en vluggere vaartuigen hebben. Veelal ook zijn de Belgische schepen voor zien van den zoogenaamden „Zeeduivel’ welke op de Hol landsche vaartuigen niet gevonden wordt. Meer en meer blijkt de behoefte aan eene w’ettelijke regeling van de aansprakelijkheid van den visscher, bij gebreke waar van alle risico nu voor den reeder komt en voor dezen dus een voortdurende bron van verlies is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 521