39. 39. woog op de som die namelijk door de uitbreiding der gemeente, in verband staande toename van behoefte voor vracht- en andere goederen. De 'I abaks- en Vermindering van De hurkenfabrieken verkeeren in een bloeien den toestand door belangrijke verzendingen naar het buitenland zoowel door prijs als door hoedanigheid kan dit artikel elke mede dinging met het buitenland doorstaan. De Piano/nbrieken hadden redelijk werk. Ofschoon nog steeds een aanzienlijk aantal piano’s door buitenlandsche fabrieken wordt ingevoerd, begint de meening meer veld te winnen, dat men zich daarvan ten onzent evengoed kan voorzien. Inzon derheid zonden dc muziekonderwijzers er veel toe kunnen bijdragen, om deze meening bij dc ouders hunner leerlingen ingang te doen vinden. Rijluigfabrieken hadden niet die ruimte van werk, welke in vroegere jaren mocht worden vermeld. Afdanking van personeel had echter niet plaats Daarentegen mochten de wa- genmakerijen zich in toenemende bestellingen verheugen, voor- -(je daarmede aan vervoermiddelen en dan nog alleen bij dag met half werk konden bezig gehouden worden. Op de Koperslagerij werd met beperkte werkuren 1 dagen per week gewerkt. De Loodplelterij kon beter doorwerken, maar de orders moesten tot eiken prijs worden aangenomen, ten einde het stoomwerktuig, dat tevens andere inrichtingen in beweging brengt, niet te laten stilstaan. Dc buizenperserij staat in onmiddelijk verband met de oodpletterij. De Metaalgieterij stond meestentijds geheel stil of werkte een paar dagen per week met 2 man. De Ijzergieterij voor groote stukken kon slechts halven tijd werken de gieterij voor ornament en voorwerpen voor huise lijk gebruik had drukker werk. In de afdeeling IJzerconstruclies werden eenige orders, voor namelijk voor Indië uitgevoerd, hoewel die niet voldoende waren om het gewone personeel aan den gang te houden. De Vuursteenbakkerij werkte langzaam meteen klein personeel. De berichten omtrent de fabriek „de Prins van Oranje.” luiden niet gunstiger. Het afgeloopen jaar 1886 was voor de fabriek nog treuriger dan voorafgaande slappe jaren. De hoeveelheid werk, welke afgeleverd werd is hoogst on voldoende te noemen, terwijl de prijzen die bedongen konden worden in den regel de zellkosten niet dekten. Het uitbetaald werkloon bedroeg in 1886 in totaal geen van de som die daarvoor in vroegere jaren werd uitgegeven. De prijzen in den metaalhandel bleven in 1886 ver beneden bet middelmatigealleen tin, dat prijshoudend bleef maakte daarop eene uitzondering. Voor het jaar 1887 schijnen de vooruitzichten voor dezen tak van nijverheid eenigzins gunstiger. De kleinere Inrichtingen voor metaal- en ijzerwerk konden zich staande houden doch moesten door gebrek aan werk, veelal het gevolg van concurrentie, den werktijd inkorten. Aan het einde van het jaar was hierin eenigzins verbetering merk baar, voornamelijk bij de kachelsmederijen. surrogaten met name oleine en het grootste deel aangevoerd. De Biet brouwerijen verkeeren in bloeienden toestand. Het bier- verbruik neemt jaar op jaar toe, doch daarmede gaat een gelijk matig afnemen van het gebruik van gedistilleerd niet gepaard. De Boekdrukkerijen hebben veel van buitenlandsche concu- rentie te lijden, daar het Nederlandsch tarief van inkomend recht alleen van onbedrukt papier een recht van 5 pCt heft. De Spiegel en Lijstenfabrieken hebben voldoende werk voor hun personeel. Uit het oogpunt van smaak valt op dit gebied veel ontwikkeling waar te nemen. Behangers en Stoffeerders. De gevestigde inrichtingen van naam verkeerden in bloeienden toestand. De meeste stollen als tapijten, gordijnen enz. worden voor Sigarenfabrieken hadden voldoenden aftrek, bestellingen in het buitenland tegen toenemende orders voor het binnenland. De Zeepfabrieken ondervinden veel concurrentie van onbelaste loog, uit den vreemde voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 526