45 bij het stoomgemaal voor verbinding der zanderij- vaarten met het kanaal, den aanleg van een syphon ten behoeve van de Beek onder het kanaal, den bouw van de zeesluis en den aanleg hoofden- en steenglooiingen had den 18en en de uitvoering daarvan werd den heer G. Keu te Rotterdam van Juni plaats gegund aan voor de som van f 698,600. Voorts werd voor de in de inrichting van het stoomgemaal te maken wijziging met de Maatschappij „de Atlas” eene nadere overeen komst gesloten, waarbij tevens de proefmalingen geregeld werden. De oorspronkelijke aannemings- som werd daardoor met f4200. verhoogd. Met bovengenoemde werken werd, zoodra de daartoe noodige gronden van den heer Goekoop waren aangekocht, een aanvang gemaakt en was bij het einde van het ja ar het schutsluisje in de zanderijvaart gereed, de ontgraving over de geheele lengte van het kanaal in vollen gang en de betonfundeering, zoowel der binnensluis als der keer- en waterloopmuren bij het stoom gemaal gelegd. Van de vroeger aanbestede werken werden de gebouwen voltooid en het stoomwerk tuig geheel gesteld. Behalve de hierboven genoemde werken zal in 1887 nog moeten worden aanbesteed de bouw van een sluiswachterswoning enz. aan de zeesluis, de bouw van een sluisje in de Loosduinsche vaart en van eenige keersluisjes in de stad, alsmede de verruiming der brug over de vaart nabij den aschstaal. De stoombemaling der Beek vond ook in het afgeloopen jaar gedurende het geheele zomer-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 52