49 /o raad voor van 5e Pompen. Het gewoon onderhoud der openbare pompen werd bij openbare inschrijving gegund aan J. Claus alhier voor f 999. Van de pomp op Bleijenburg werd de welput, en van die aan het Korte Groenewegje, den N. W. Buitensingel, den Mallemolen, de Koning straat, de Veenkade, de Bleekerslaan, de Lage Nieuwstraat, den Z. Buitensingel, den Noordwal 4 1886, 1721 perceelen, waaronder 954 nieuwe aansluitingen. Voor het verbruik werd geleverd eene hoeveel heid van 2.967.000 M3, waarvan na aftrek van het verlies, berekend op circa 5°/0 248.000 overblijft voor ’t verbruik 2 719.000 M3. Per dag berekend wijst diteen gemiddeld verbruik aan van 7400 M:1. tegen 6600 M3. in 1885. Het gemiddeld verbruik per perceel bedroeg in 1886 per jaar 117 M3. en per dag 320 L. tegen 112 M3. en 307 L. in 1885. In het afgeloopen jaar werd door denGemeente- een wijziging goedgekeurd in het tarief de levering van duinwater (verz. n°. 4 1885) ten aanzien van de brandkranen, (art. 1 lift, C.) Door die wijziging wordt voor komen, dat in een gebouw niet verscheidene brandkranen gemakshalve het zegel alleen wordt gelegd op de gesloten hoofdafsluitkraanvoorts worden door de prijsverlaging voor het aanbrengen van een zegel, beproevingen minder bezwarend gemaakt, hetgeen in het belang is van de deugdzaamheid der brandleiding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 56