5S Pinussoorten. benevens met eiken en eschdoorns beplant. Evenals vroeger werden ook nu weder enkele paden in het Scheveningsche Bosch verhard en wel het Acerlaantje en een gedeelte van het pad van Schuurbeque Boeye. Het zoogenaamde Ypenlaantje achter de Al- gemeene Begraafplaats werd wegens uitbreiding dezer inrichting omgelegd en met puin verhard. Twee nieuwe paden werden aangelegd: een achter de villa „Erica” en één over de speel plaats aan het einde der Kapellaan. Daardoor werden de paden met ongeveer 250 M. verlengd en over eene oppervlakte van 2320 M2 verhard. Zoowel in het bosch als in de stad waren de werkzaamheden aan wandelplaatsen en plant soenen zeer uitgebreid. Langs den Schenkweg werden aan de N. O. zijde alle populieren ge veld en aan de Z. W. zijde tusschen de bestaande populierenrij, ypen, ten getale van 129. bijgeplant. Ingevolge de voorwaarde, door de Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland aan de vergun ning tot uitbreiding van den Asch- en vuilnisstaal verbonden, werd een deel van die inrichting ter breedte van 10- en ter lengte van 300 M. ten Z. O. van de los- en ladingplaatsen, beplant. Hiervoor gebruikte men 1800 veerheesters en 111 hulsten. Verder werden de hoornen langs de loodsen gerooid en voor zoover zij daarvoor geschikt bleken aan de Z. W. zijde geplant. Aan de Laan van Meerdervoort werden de ypenboomen verplant van het Diaconessen gesticht tot de brug over de afzanderijvaart, In het voorjaar werd de bestaande boomenrij, om den anderen gedund en daarvan eene nieuwe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 65