64 zelden dan ook niet, om den Raad het voorstel te doen zich bij adres tot Z. M. den Koning te wenden met verzoek eene Commissie te willen benoemen tot het doen instellen van een onder zoek naar de mogelijkheid van den aanleg eener haven voor de visschersvloot te Scheveningen, naar de kosten daaraan verbonden en naar de wijze waarop aan zoodanig werk uitvoering zou zijn te gevenden 1e" April vereenigde de Raad zich met dat voorstel, en reeds den 26en Mei d. a. v. ontvingen wij van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid afschrift van Zr. Ms. besluit d.d. 21 Mei, waarbij het H. 1). behaagde gunstig te beschikken op het door den Raad gedaan verzoek en waarbij tevens werd benoemd de Commissie met dat onderzoek belast, bestaande uit de heeren: Mr. P. L. F. Blussé, lid van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Voorzitter; Mr. E. N. Rahusen, Voorzitter van bet College voor de zeevisscherijen J. van Stralen, wethouder der gemeente ’s-Gravenhage L. S. J. van Kempen, lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage, lid van den Gemeenteraad aldaar Jhr. L. P. Quarles van Ufford, hoogheem raad van Delfland; Murk Lels, reeder, lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland A. Hoogenraad, Secretaris van de Perma nente Commissie uit de reederij en Voorzit ter van de vereeniging Eendracht te Scheve ningen, lid van den Gemeenteraad van ’s-Gra venhage

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 71