65 J. van der Toorn, hoofdingenieur van ’s Rijks Waterstaat J. van der Vegt, hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat van Zuid-Holland W. H. Hlbrecht, ingenieur van ’s Rijks Wa terstaat A. Kool, majoor van den Generalen staf; W. F. Blaauw, Kapitein-luitenant ter zee, inspecteur over de artillerie der Marine, en Mr. F. H. J. Tavenraat, griffier van de Provin ciale Staten van Zuid-Holland, aan wien tevens de functie van Secretaris is opgedragen. De uitslag van het onderzoek was bij het einde des jaars nog niet bekend. De bemoeiingen des Konings in deze gewich tige aangelegenheid mogen wij ook te dezer plaatse dankbaar erkennen, terwijl wij de wensch uitspreken, dat het onderzoek tot een voor Scheveningen gunstig resultaat zal leiden. Het den 16en Februari bij den Raad inge diend verzoek van den Civiel-Ingenieur A. F. Steers en Jhr. H. A. Clifford om concessie voor den aanleg en de exploitatie van een zee haven te Scheveningen werd aangehouden. c. Ten behoeve van den aanleg door de Hollandsche Ijzeren Spoorweg-M. van de stoo m- tramlijn van het station dier Maatschappij naar Scheveningen werd een gedeelte der Loos- duinsche va?i o omgelegdde werkzaamheden voor den verderen aanleg werden zoodanig voort gezet, dat in den loop van het jaar die lijn tot de Duinstraat te Scheveningen in exploitatie kon worden gebracht. Voor het doortrekken der baan van genoemd punt tot het Kurhaus te Scheveningen werd een onteigeningswet bij de 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 72