78 cent 7 cent. dragen. De heer J. P. Zandvliet werd met de waarneming belast. In het verslag van het Burgerlijk Armbestuur, opgenomen onder bijlage 28, treft men om trent het bovenstaande meer bijzonderheden aan. Aan het verslag van Inspectores over de Gemeenteapotheek, opgenomen onder bijlage 20. ontleenen wij, dat de aan hunne zorg toever trouwde instelling, welke in den loop van het jaar naar het nieuwe gebouw aan de Prinse- straat, hoek Molenstraat, werd overgebracht, geheel is ingericht naar de eischeu van den tegenwoordigen tijd. Het laboratorium is voorzien van een stoom werktuig tot het bereiden van samengestelde en tot het kooken der voorgeschreven genees middelen ingericht naar de in den laatsten tijd op dat gebied gedane vindingen. Hierdoor is de apotheker weder in staat vele benoodigdheden voor de apotheek zelf te bereiden en behoeft hij die dus niet, zooals in de laatste jaren, uit andere apotheken aan te schaffen. Er werden gereed gemaakt 70710 voorschrif ten, zijnde 1281 minder dan in 1885. Elk voorschrift heeft gekost aan geneesmiddelen 5^— aan bereiding 8*“„ te zamen 13""'^, Een woord van dank aan Inspectores en Apo theker voor de vele zorgen en de uitstekend genomen maatregelen bij het in richten en over brengen der apotheek vinde hier zijne plaats. 2°. De gezamenlijke belooningen der Genees-, heel- en verloskundigen bedroegen 8705.83 V)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 85