84 bewijzen van goed boschwachter uitgekeerd f 3.95; bovendien ont vingen de dienaren van politie aan giften 1'1 102.89, welke giften zij in verband met art. 35 der instructie, met vergunning hunner onmiddellijke chefs, hebben mogen behouden. In bewaring zijn geweest 3098 personen. Hiervan werden er, als voorloopig aangehouden, 365 aan de Justitie overgeleverdouder dit laatste aantal waren er 244 wegens bedelarij en 6 wegens landlooperij. Aan 1088 personen werd op verzoek’s nachts in de Commissariaten onderkomen verstrekt. Aangehouden zijn 294 gesignaleerden. Tegen 55 vreemdelingen werd bevel uitge vaardigd om over de grenzen des Rijks te wor den gebracht wegens gebrek aan voldoende middelen van bestaan of legitimatiebewijzen. Van 630 vreemdelingen werden de legitimatie bewijzen geviseerd. 120 binnenlandsche paspoorten werden ge viseerd en 28 attesten afgegeven tot het ver krijgen van buitenlandsche paspoorten; 1783 attesten ter verkrijging van gedrag zijn opgemaakt. liet aantal personen dat te Scheveningen gedurende het badseizoen in de hotels en op kamers logeerde beliep 6979, het aantal logés gedurende dien tijd in de voornaamste hotels in de geheele Gemeente aangekomen bedroeg 25076 waaronder begrepen de logés te Scheveningen. In 1885 bedroeg dat aantal respec tievelijk 5722 en 17094. Als gevonden zijn aangegeven of gedeponeerd 3999 voorwerpen. Gevangen genomen zijn op vordering van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 91