85 I 253 7 31 1 36 221 182 14 68 159 34 59 21 321 der f 2430.10 2860 Kenmerken zijn aangehecht. Geregistreerd en uitgereikt zijn 3607 ver gunningen van verschillenden aard. Er werden geregistreerd 5435 opgemaakte processen-verbaal. Hiervan werden ér verzonden aan den Officier van Justitie 1411 en aan den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht 4024. De geconstateerde schade door misdrijf toegebracht beliep f 42369.25. Onder de opgemaakte processen-verbaal waren er wegens bedelarij landlooperij verwonding mishandeling eenvoudigen diefstal diefstal met een of meer verzwarende om standigheden valschheid verduistering bedrog schennis der eerbaarheid burengerucht den Officier van Justitie 1 veroordeelde en op die van den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht 47 veroordeel den, die moeilijk te vinden waren, of opgeroepen zijnde, nalatig waren gebleven aan de par ketten te verschijnen. Aan de Gemeente werd door de adminis tratie der registratie uitgekeerd een som van f 2430.10 voor ingevorderde boeten. van besmettelijke ziekten beleediging rebellie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 92