92 2°. tot den bouw van een administratiegebouw met werkplaats aan de Kazernestraat, waartoe een pand werd aangekocht. Onder hoofdstuk II treft men aan eene op gave omtrent het personeel ambtenaren en be dienden, zoomede de daarin plaats gehad heb bende veranderingen. De gebouwen, gashouders en toestellen ver- keeren in goeden staat van onderhoud. De ver zakking aan de vijf nieuw gebouwde generator ovens van het systeem Klönne, reeds in ons vorig verslag medegedeeld, werd van dien om vang. dat afbreken noodzakelijk werd geoor deeld. Bij afbraak bleek het. dat die verzakking alleen was toe te schrijven aan de onvoldoende heifundeering bij den bouw der fabriek, zoodat de aannemer daarvoor niet verantwoordelijk kon worden gesteld. De ovens zijn in den loop van het jaar weer opgebouwd en zullen spoedig worden in werking gesteld. In het machinegebouw werden twee nieuwe stoomketels aangebracht, ter vervanging van de oude. De werken der canalisatie bestonden in het vernieuwen van slechte en onvoldoende leidingen over een lengte van 968 M. en het leggen van leidingen in nieuw aangelegde straten over een lengte van 2700 M., zoodat de geheele cana lisatie bij het einde van het jaar bedroeg 118420 M. De hoeveelheid van 39.561.135 Kg. steen kolen heeft voortgebracht 11.120.150 M3. gas of 28.11 M’. per 100 Kg. kolen. In 1885 was de gasproductie 10.728.629 M8., eene vermeer-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1886 | | pagina 99