I. I I ONTVANGSTEN. f f f 3.300,- 362 53 143 6 - 1.053.36 - 1.720 82 95 142 21.725.76 - 1.020 3.160.22 3.607.09 2.433.54 23 12 14 803 122 11 12 63 1179 93 539 25 8.547.03 6.349.82 580.815 Gó 8.062.06s 35 5 24 1987 328 92 31 23 178 - 2.893.60 - 3.117 - 1.357.42 - 702.07s - 7.814.52 - 562.40 20.262.89s 2.760, 1.917.— 10 tot en met 14. 22.779.12 2.740.— 408.42 90.— 901,82 3.517.02 3.457, - 2.410.79 135 9 II 38 5 215— 250— 151.55 467 163 22 12 12 46 13 40 99 73.624.37 10.343.165 11.723.02 1.935.90 1.205.95 12.244.905 488 18 37 4 3 44 229 25 22 3 1 25 ƒ2.801.21 3.300— J - 7.827.45 i ijlage 3 1 - 1.205.95 J Ko 3. DIENST 1890. GETAL ARMEN DIE ZIJN ONDERSTEUND, UITGAVEN. Optelling Optelling Optelling Kosten R E N A M I N G der der der .1 J NME11KTNG EN. van waaronder elke instelling bekend staat. andere hoofden hooiden kolommen kolommen kolommen eenloopende eenloopende beheer. instellingen in tot en met 4. 1 Gemeenten. Provinciën. van van van geld. personen. personen huisgezinnen. huisgezinnen. 5. 2. 1. 3. 4. 6. 10. 8. 14. 11. 12. 9. 13. 15. i 1622.84’ - 6.312.84’ 835.— i j8.997.10’ 100.04 - 57 16 76.54 14 1.254.73 12 15 187.28 - 1.227.25 1.491.07 1.254.73 84 50 970.925 - 34 462.40 726.— 1.187.40 49.21 25. 1.045.13' 179.90 50 30 14 6 165 1.917.— - 1.752.— 1.917, 4421 672 f 5.982.1O5 ƒ111.164.155 ƒ119.269.735 Totalen 132.575.85' ƒ33.430.45 2.801.21 1363 1542 844 ƒ10.504.91 Nederlandsch Israëlitisch Armbestuur i 40 264 - 1.724.93 117 11.127.45 72 5.340.53 35 143.703 30’ Totaal generaal 4685 -127.097.185 712 1435 879 163.456.955 1659 ƒ10.504.91 alleen gedurende den winter of slechts nu en dan ééns of meermalen, als - 5.814.78s I - 12.880.24’’ I 7.707.03* 'ƒ116 504.685 ƒ39.245.235 <u> gedurende het geheele jaar onafgebroken. als 3.367.71 - 253.01 - 45.45 6.800.02 61.460.505 3.399.95 I- I- 3.160.22 - 3.607.09 - 2.253.64 - 20.262.895 2.760,— Onderstand van allerlei aard verstrekt. Het tekortkomende wordt verstrekt uit de collecten bij de openbare godsdienstoefeningen die zoowel voor de instandhouding der open bare Eeredienst als voor de armen bestemd zijn. Niet te splitsen, daar de collecten zoowel voor de armenzorg als voor het beheer van den openbaren eeredienst strekken. Erf stellingen, legaten en schenkingen, in den zin van het Burgerlijk Wetboek. Diaconie der Nederduitsch Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage Idem te Scheveningen Diaconie der Waalsch Herv. Gemeente Kerkeraad der Remonstr.Geref. Gemeente Kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente Diaconie der Evang. Luth. Gemeente Roomseh-Cath. Paroch. Armbestuur te 's-Gravenhage Idem te Scheveningen Armbestuur van de Roomsch-Cath. Ge- i meente van de ClerezyI Armbestuur der Nederl. Portug.-Israël. Gemeente Diaconie der Chr. Geref. Gemeente (Afd. Wagenstraat)I Idem (Afd. Nobelstraat)j Diaconie der Duitsch Evang. Gemeente Diaconie der Christelijk Ger. Gemeente te Scheveningen Subsidiën van f 68.260.52’’ ƒ254.555 voor verpleging van een idioot. - 11.946.98 - 6.349.82 - (t» 580.815 BESTUREN VOOR HUISZITTENDE ARMEN, behoorende tot de instellingen van weldadigheid, bedoeld bij litt. b van art. 2 der wet tan den 28**" Juni 1854 (Staatsblad No. 1OO). op andere wijze of in natura tot een gelds- 6 tot en met 8. waardig bedrag van Collecten, inschrij vingen en i andere niet in kolom 10 i begrepen giften en bijdragen. weldadigheid. j 150.576.71 ƒ57.206.33 J ƒ13.050.33 - 9.388.08 j - 3.863.05 j - 1.373.50 I - 4.309.215

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1891 | | pagina 512