36 Tegenover een mogelijk hoogere aannemingssom staat altijd het voordeel, dat uitgaven die de Staat zich moet opleggen bij aanbesteding in het buitenland voor controle enz. ge deeltelijk worden bespaard. Zelfs zij die staan op het stand punt van den vrijhandel hebben meermalen op de waarheid van dit beginsel gewezen. In het algemeen pleit de Kamer voor de invoering van eenige bescherming der nijverheid door het toepassen van een reciprociteitsstelsel. De buitenlandsche fabrieken gaan steeds voort hare overproductie op de Nederlandsche markt te brengen, terwijl de uitvoer van ons fabrikaat door de hooge inkomende rechten in de ons omringende landen ge heven, bijna eene onmogelijkheid is. Tegen dat kwaad kan alleen een stelsel van wederkeerigheid uitkomst geven, het geen door geen vreemde Staat zou kunnen worden gewraakt. Eene fiscale tariefsherziening, met hetwelk het beoogd doel misschien reeds zou kunnen worden bereikt, zou ook ten bate komen aan de schatkist. Sedert het laatste verslag werd met betrekking tot de vaartverbetering eene beslissing door den Gemeenteraad ge nomen. Ofschoon het in den boezem der Gemeentelijke ver tegenwoordiging niet ontbrak aan waarschuwende stemmen tegen het voorstel, vereenigde de Raad zich met de plannen van Burgemeester en Wethouders. Mocht echter door een of ander niet verwacht bezwaar het aangenomen plan geen verwezenlijking erlangen, dan blijft de Kamer in het gevolg geven aan hare voorstellen te dier zake den eenig mogelijken weg zien om een gunstig eindresultaat te bereiken. De zaak van den aanleg eener zeehaven te Scheveningen is nog steeds in hetzelfde stadium van het vorige jaar. Openlijk wordt de meening voorgestaan dat tengevolge der vele bezwaren, die zich voordoen, de havenaanleg in ge vaar is gebracht. De Kamer blijft van gevoelen, dat een zeehaven te Scheveningen, met eene ringvaart om de stad verbonden door een kanaal, in aansluiting aan den ver beterden provincialen waterweg tusschen Rijn en Schie, in het belang van handel en nijverheid, hoe langer hoe meer eene gebiedende noodzakelijkheid wordt. De sterk toenemende bevolking eischt een ruimer vloeien der bronnen van wel vaart. Op dien grond vertrouwt de Kamer dan ook, dat met ter zijde stelling van de moeielijkheden, die zich voordoen, het havenplan ten slotte nog tot uitvoering zal worden gebracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1891 | | pagina 549