37 het Keizersbezoek op 3 Juli 20. au Prince Frédéric, brons. Koning Willem III, brons. Koning Willem III met Emma, zilver boek der elementen van Euclides. Het kistje is gemerkt „Fecit Nicolas Dawans Fourneur, la Haye 1753”. 1). Munten en penningen: 1°. Inhuldiging Willem V, brons. 2°. Franc-Masons 3°. Krooning van 4°. Huwelijk van en brons. 5°. Dood Prins Hendrik der Nederlanden, brons. 6°. Dood Prins Frederik der Nederlanden, zilver. 7°. Loge Berceau Roi Rome, lood. 8°. Herinneringsmedaille aan 1 Tr 1891, brons. 9°. 75-jarig bestaan Pictura, zilver. 10°. Prijspenning der Haagsche Teekenacademie, tin en brons. 11°. Haagsche vrijwilliger, zilver. 12U. 50-jarig bestaan van het ’s-Gravenhaagsch Genootschap Christelijke Godsdienst, zilver. 13°. Prijspenning 's-Gravenhaagsche schilders, brons. 14°. G. M. ‘t Hoen Regent, koper. 15°. Schietvereeniging „Bogardus”, brons. 16°. Begrafenisvereeniging ’s-Gravenhage, Ieders voordeel", zilver. 17°. Onthulling Nationaal Monument en anderen. Het Museum werd door legaat en schenking verrijkt met 1°. van wijlen Mejuffrouw E. C. Meetsma, het portret van eene dame in Friesche kleederdracht door J. A. Kru- seman 1828. Ontvangen door tusschenkomst van de heeren Mr. J. van der Jagt en H J. H. Bouwmeester, executeuren in den boedel. van wijlen den heer J. Bosboom een glazen bokaal, waarop eene zittende vrouw, houdende attributen der schilderkunst in beide hare handen, gemerkt A. Schou- man 1752. Op den voet komt een tweeregelig versje voor. Deze bokaal behoorde vroeger aan de Confrérie Pictura toe. 3°. Van het bestuur der Vereeniging tot stichting van een Museum voor moderne kunst „Terugkeer van de kudde”, door D. A. C. Artz. 4°. Van Jhr. Mr. Victor de Stuers: a. De Eutopiaansche jaarmarkt. Een droom met prent.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1891 | | pagina 586