82 naar 54 -1229 34 60 2 13 124 32 37 5 te hard rijden openbare dronkenschap mishandelen van dieren natuurlijke behoeften op verboden 109 minderjarigen werden op transport gesteld ouders of voogden. Op 31 December stonden te boek 73 logementen en slaapsteden, 650 plaatsen, waar sterke drank in ’t klein werd ver kocht, 58 restauratiën, 113 uitdragerijen, 280 bewaarplaatsen voor varkens, 157 slachterijen, 129 stationneerende rijtuigen. 21 straatmuziekanten, 230 straatbestellers en wegwijzers. De Commissaris van politie, belast met de aanmonste ring van scheepsvolk te Scheveningen, deelt mede, dat de orde en tucht op de visschersvloot niets te wenschen overliet. Drie aanvragen om schadevergoeding voor aan tele graafkabels in de Noordzee verloren ankers, die einde 1890 nog in behandeling waren, werden tot een goed einde gebracht. Een daarvan betaalde het Britsche Gouvernement, de twee anderen, die na een langdurig onderzoek bij de Duitsche Regeering te huis bleken te behooren, werden ook voldaan. In behandeling kwamen in den loop van 1891: twee aanvragen van dien aard, die bereids door de Engelsche van de boterwet van de arbeidswet der bepalingen op de tapperijen. van de verordening op de drankwet, der wet op de maten en gewichten. jacht en visscherij voldoen aan plaatsen overtreding idem idem overtreding idem idem De overige processen-verbaal bevatten overtredingen van verschillenden aard. Er werd kennis genomen van 20 zelfmoorden en van 11 pogingen tot zelfmoord.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1891 | | pagina 88