lot Aan het personeel werd aan boeten opgelegd 255.39. In bewaring zijn geweest 3739 personen. Hiervan werden er, als voorloopig aangehouden, 1106 aan de Justitie overgeleverd; onder dit laatste aantal waren er 342 wegens bedelarij en 629 wegens land- looperij. Aan 3663 personen werd ’snachts in de Commissa riaten onderkomen verstrekt, terwijl door bemiddeling van de politie aan 11 personen nachtverblijf werd ver schaft in het toevluchtsoord voor behoeftigen. Aangehouden zijn 411 gesignaleerden. Tegen 89 vreemdelingen werd bevel uitgevaardigd, om over de grenzen des Rijks te worden gebracht wegens gebrek aan voldoende middelen van bestaan of legitimatiebewijzen. Van 353 vreemdelingen werden de legitimatiebewijzen geviseerd. 117 binnenlandsche paspoorten werden geviseerd en 85 attesten afgegeven tot het verkrijgen van buiten- landsche paspoorten: 1961 attesten ter verkrijging van bewijzen van goed gedrag zijn opgemaakt. Als gevonden zijn aangegeven of gedeponeerd 3251 voorwerpen. Gevangen genomen zijn op vordering van den Officier van Justitie 15 veroordeelden en op die van den Amb tenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantonge recht 108 veroordeelden. Aangehecht zijn 563 kenmerken van besmettelijke ziekten. Geboekt en uitgereikt zijn 3329 vergunningen van verschillenden aard. Aan het Hoofdcommissariaat van Politie werden ont vangen 5261 en verzonden 3650 brieven. Het aantal personen, dat gedurende het badseizoen in de hotels en op kamers te Scheveningen logeerde, bedroeg 8347 met 846 bedienden, liet aantal logees gedurende dien tijd in de voornaamste hotels in de geheele Gemeente aangekomen, steeg tot 24682 (waar onder begrepen is het voormelde getal) tegen respec tievelijk 7266 en 26829 in 1891. Er werden geregistreerd 5633 opgemaakte processen verbaal. Hiervan werden er verzonden aan den Officier van Justitie 2147 en aan den Ambtenaar van het Open-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1892 | | pagina 107