li 9 9 1 r OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER Aanmerkingen. artikelen. onderdeel. onderdeel. artikel. artikel. artikelen. (ytergebrachl if 3.236.648.45' f 994.862.02 f3.544.951.04s i f 85.995.455 28.671.— 123.256.68 lo. Subsidiën: 99.050.45- 7.129.97 f 308.Sy.59 IT. van de Provincie verkochte 10 i Buitengewone’". Opbrengst 1 nwronrlntntr jont vangsten. 2o. Giften, legaten enz. - 1.030.662.99- 8.192. 4.325.02 f4.575.614.O4 Totaal \h. Geldleeningen 982.345.— f3.544.951.04'' f 994.862.02 O ter te brengen de rechthebbenden worden uitgekeerd, wederom in a ril onderdeden in de artikelen begrepen. onderdeden in de artikelen begrepen. I en transportkosten van krank- zinnigen t van eigendommen Aanmerking^ Oeergebracht Ie. Teruggave van verplegings- [f- Bijdrage de kosten I en g. Vergoeding in de kosten van het lager onderwijs i. Andere ontvangsten niet in de vorige onderdeden ver meld en andere bijdra-j lo. rentegevende (bijv. in-| schrijvingen op het groot-1 boek, landerijen, ver huurde huizen enz.) L/. Afkoop van aan de Ge meente verschuldigde lasten (afkoop van tienden, vaste huren, grondpachten enz.) Ie. Subsidiën d gen in de kosten der Ge-| meentehuishouding Deze sommen komen, indien zij aan 10 k der uitgaven voor. Restitutitie van uitgezette' kapitalen (hieronder be grepen aflossing van hypo- 2 h. Gelden voor anderen in ontvangst genomen I. van het Rijk van het Rijk in van het hooger middelbaar onderwijs I 2o. voor den publ ieken dienst (bijv, eene oude school. een deel van publieke j wegen of wateren, oud; materieel, als: meubelen, equipementstukken enz.)i theken. uitloting van schuld brieven enz.) en renten van beleende gelden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1892 | | pagina 190