De VERSLAG omtrent den. toestand van het openbaar en bijzonder middelbaar onderwijs in de gemeente s-Graien- hage, over het jaar 1892, ópgewaakt ingevolge artikel 52 der Wet van 2 Mei 1868 {Staatsblad No. 50). A Openbaar onderwijs. Hoogere Burgerschool voor jongens, met driejarigen cursus. Directeur Dr. C J. J. Ninck Blok. Reeds in ons vorige verslag maakten wij met een enkel woord gewag van het verlies door deze school in den aan vang van 1892 geleden door het onverwacht overlijden op 29 Januari van haren zoo verdienstelijken directeur, den heer W. Blüm. Bij de oprichting der school als haar hoofd opgetreden, beschouwde de heer Blüm haar bloei als zijne levenstaak. Aan de vervulling dier taak was hij met onverpoosden ijver tot zijn’ laatsten levensdag getrouw. Steeds wist hij zijne toewijding aan de belangen der school door zijne medeleeraren te doen deelen en. voortreffelijk paedagoog, bij zijne leerlingen levendig te houden de zucht tot plichtsbetrachting, meerdere kennis en ontwikkeling. Hem in zijn’ werkkring kennen, was hem waardeeren. De herinnering aan den ontslapene zal voorzeker langen tijd levendig blijven. Burgemeester en Wethouders voorzagen voorloopig in den geregelden gang van zaken door den heer Du. L. Bleekrode. den oudsten leeraar, het directeurschap, en den heer J. F. van Meegeren de waarneming der lessen van den overleden directeur tijdelijk op te dragen. Bij de vervulling dier opdracht werd van Dr. Bleekrode buitengewone inspanning gevorderd Twee leeraren ontbraken: van de ovofigeh moesten wegens ziekte herhaaldelijk enkelen afwezig blijven; onophoudelijke verschikkingen van den roester Bijlage 21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1892 | | pagina 462