23 I Niet opgekomen KLASSE. I 2 III Totaal. 2 2 Een der leerlingen 1 1 3 2 4 5 4 2 2 15 13 16 15 15 14 20 J 15 15 17 16 15 14 20 12 11 12 10 11 12 18 a. b. II a. b. a. b. van de Ilde klasse a, de zomervacantie opnieuw ge en bevorderd tot de JU de klasse, van den uitslag der overgangs- De overgangsexamens (zie bijlage III achter dit Verslag) werden afgenomen op 28 Juni. 2, 4 en 5 Juli en 31 Au gustus 1892, en IV V A en B A B 125 102 van de klasse 16 was reeds in 1891 tot de Ilde klasse toegelaten, maar heeft toen verkozen de lessen in de Iste te volgen; zijn naam is intusschen ver meld in Bijlage lil onder hen die tot de Ilde klasse zijn bevorderd. De leerling H. J. M. Plantenga werd (zie Bijlage III) na examineerd op 31 Augustus Een statistisch overzicht examens is hierachter opgenomen als Bijlage IV. De eindexamens hadden plaats van 22 tot 27 Juni en op 4 Juli 1892 ten overstaan van drie door den Minister van Binnenlandsche Zaken aangewezen gecommitteerden, de heeren Dr. A. Pierson, hoogleeraar aan de Gemeentelijke üniversiteit te Amsterdam, Dr. J. Woltjer, hoogleeraar aan de Vrije üniversiteit te Amsterdam en Dr. D. J. Kokteweg, 129 hadden de volgende uitkomst: ir .5 1 13 4 13 3 b. Om an dere rede nen 23 13 4 T3 tD O Oj a 's CS x :4) C O s ■s a> \a. Wegens bewustzijn van niet te zullen sla gen. c s a> a 2 el H -u» o <D

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1892 | | pagina 493