127 HOOFDSTUK XII. Nijverheid, Handel en Scheepvaart. Wat de Kamer van Koophandel en Fabrieken betreft, verwijzen wij naar het verslag, opgenomen als bijlage 33. Nijverheid. a. Fabrieks- en Ambachtsnijverheid. De opgave der in de Gemeente aanwezige fabrieken, met vermelding van de namen der eigenaren, het aantal stoomwerktuigen en stoomketels, benevens hun ver mogen, is vermeld in den staat, voorkomende achter het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken. De vergunningen, aangevraagd volgens de wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad No. 95), zijn weder opgenomen onder paragraaf V van het verslag der Kamer. Onder letter a van dezelfde paragraaf treft men weder eenige mededeelingen aan omtrent de fabrieksnijverheid in deze Gemeente. Onder letter b van dezelfde paragraaf wordt mede- deeling gedaan betreffende de ambachtsnijverheid. Onder letter c zijn opgenomen de inrichtingen in het belang der werklieden en onder letter d instellingen in het belang van de nijverheid. Het verslag der afdeeling ’s-Gravenhage van de Ver- eeniging ter bevordering van Fabrieks- en Handwerks- nij verheid in Nederland is als bijlage 32 hierachter gevoegd. Omtrent het Centraal-Station voor electrische stroom- levering in deze Gemeente komen eenige mededeelingen voor onder Hoofdstuk VC. b. Vervening. c. Mijnwezen. Deze takken van nijverheid treft men in deze Ge meente niet aan. d. Visscherij, binnengaats, op de Zuiderzee en buitengaats. Mededeelingen betreffende de visscherij en aanver wante bedrijven treft men aan in 3 van het verslag der Kamer van Koophandel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1893 | | pagina 133