A. Openbaar Onderwijs. Directeur Dr. C. J. J. Ninck Blok. VERSLAG omtrent den toestand van het openbaar en bijzonder middelbaar onderwijs in de gemeente’s-Graven- hage, opgemaakt ingevolge artikel 52 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad N°. 50). 85 90 100 100 115 112 127 vermeerdering van liet aantal en Bijlage 20 I. De Hoogere Burgerschool voor jongens, met driejarigen cursus. Het toenemend bezoek dezer school moge blijken uit het volgend overzicht van het aantal leerlingen bij den aanvang van den cursus gedurende de laatste zeven jaren. 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 Sedert 1887 derhalve eene leerlingen met 50 pet., het laatste jaar alleen, vergelekt met het vorige, eene vermeerdering met 15 leerlingen. Geen wonder dan ook, dat in het afgeloopen jaar ver schillende maatregelen zijn noodzakelijk geweest om in den geregelden gang van het onderwijs te voorzien. Als zoodanig noemen wij voor den afgeloopen cursus het zich belasten door den heer van Meegeren, leeraar in wiskunde, met een lesuur ’s weeks boven het hoogst verplichte aantal, waarvoor hem eene gratificatie door den Gemeenteraad is toegekend en voor den loopenden cursus: de splitsing voor het eerst ook der derde klasse in twee p arallel-afdeelingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1893 | | pagina 430