38 der Maatschappij tol Nat van 'I Algemeen, de beneden lokalen van het huis Raamstraat no. 26, gedurende het tijdvak van 10 Augustus 1893 tot 30 April 1894, tegen betaling van eene vergoeding ad f 200; aan het Bestuur der Afdeeling Scheveningen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, kosteloos, tot wederopzegging, doch uiterlijk tot en met den 14 De cember 1898. gedurende het winter-halfjaar op vier avonden in de week, het gymnastieklokaal met het daarbij behoorende kamertje in de Gemeenteschool aan de Duin straat, met vrij gebiuik van vuur en licht; aan de Commissie van beheer over het Museum van Kunstnijverheid, kosteloos, tot wederopzegging, de ver trekken aan.de voorzijde, zoowel op de beneden-als op de bovenverdieping, in het huis onmiddellijk grenzende aan het hoofdgebouw der Teekenacademie aan de Prin- sessegracht. In het jaar 1893 heeft geene openbare verpachting van landerijen plaats gehad. De tot ultimo December 1893 verpachte landerijen in de Oostduinen zijn Weiland ter oppervlakte van Teelland Warmoezierland ter oppervlakte van Te zamen. 12.1349 H.A. 5.6846 2.6328 20.4523 H.A. a. Openbare Gemeentegebouwen. 1°. Verschillende gebouwen. De werkzaamheden aan den Grooten of St. Jacobs- toren bepaalden zich tot het gewone onderhoud. De werken tot restauratie van de vestibule in het Raadhuis kwamen gereed. Het plafond in de kamer van den Wethouder van den Burgerlijken Stand werd mede gerestaureerd. De werkzaamheden in het Raadhuis bepaalden zich verder tot die van het gewoon onderhoud, het ver nieuwen van een gedeelte goot aan de zijde van het B. EIGENDOMMEN BESTEMD VOOR DEN PUBLIEREN DIENST EN OPENBARE GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1893 | | pagina 44