50 25 April werd goedge- Trottoirbanden werden herlegd over eene lengte van 2783.88 M. Voor den gang van zaken betreffende bet verbreeden en doortrekken van de Elandstraat en het maken van een' toegangsweg, verbindende het einde der door te, trekken Elandstraat met de Veenkade, in verband met de demping van slooten daar ter plaatse, wordt verwezen naar het sub 3°.. Slooten, onder dit hoofd vernield. In het Staatsblad n°. 89 dd. 22 Juni 1893 werd opge nomen de Wet ter onteigening ten behoeve van den aanleg eener straat met riool, verbindende de Prins-Willemstraat met de Duinstraat, met zijtakken naar den Drogersdijk te Scheveningen. Bij Raadsbesluit van 21 November "1893 werd het plan beperkt tot eene straat met riool tusschen Duinstraat en Drogersdijk. De voor de visieligging volgens Art. 12 der Wet van 28 Augustus 1851, S. B. 125 bestemde onteigeningsbeschei- den, werden, overeenkomstig genoemd Raadsbesluit ge wijzigd. ter goedkeuring aan den Minister toegezonden. Bij Raadsbesluit van 31 Januari werd goedgekeurd de aanleg van eene straat tot toegang naar de ijzeren barakken, aansluitende aan de Wateringsche straat en in verband daarmede besloten tot de overneming van een gedeelte Wateringsche straat, met wijziging voor zoo veel noodig van het Raadsbesluit van 20 Januari 1880. In de Raadsvergadering van 21 Februari, werd het bij Raadsbesluit van 6 December 1892 vastgestelde plan voor stratenaanleg nabij den Zuid-Buitensingel eenigs- zins gewijzigd. In dezelfde Raadsvergadering werd aangenomen een voorstel tot aanwijzing van gronden nabij den Kanaalweg om voor openbare straat bestemd te worden, welk voor stel werd aangevnld in de Raadsvergadering van 25 April, met aanwijzing tot gelijk doel van een stukje grond bij de verlengde Kerk laan. In het stratenplan van de ’s-Gravenhaagsche Bouw- grondmaatschappij «Duinoord», goedgekeurd bij Raads besluit van 2! Maart 1892, werden bij de Raadsbesluiten van 14 Maait. 25 April, 3 October en 19 December wijzigingen toegestaan betreffende de richting en afme tingen van eenige straten en ter uitbreiding van het plan. In de Raadsvergadering van 25 April werd goedge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1893 | | pagina 56