B IJ L A G E N. 6. toezicht op de scholen van Mid- 8. 9. rekeningen. het Lager onderwijs 2. 3. 4. vóórgekomen gevallen van besmettelijke ziekten en van sommige ziekten in iedere straat der Gemeente. en voetpaden, behoorende tot de gemeente van de ontvangsten over 1892. uitgaven over 1892. van den Hoofdelijken omslag. 5. Staat der sterfte 1. Overzicht van 10. Overzicht 11. Verslag van den staat'der Koninklijke Muziekschool. 12. Verslag omtrent de exploitatie van de Duinwaterleiding. 13. Tabel van het verloop 14. Ligger van de wegen ’s-G ravenhage. 15. Verslag van de Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeenteziekenhuis. 16. Verslag van de Inspectores der Gemeenteapotheek. 17. Verslag van de Vereeniging tot verbetering van den gezondheids toestand. 18. Verslag van de Commissie van bijstand in het beheer der Gemeente- gasfabriek met bijbehoorende bescheiden en voor de geboorten. levenloos aangegevenen en overledenen. woonplaatsveranderingen. huwelijken. naar den burgerlijken staat en den ouderdom. over de verschillende maanden des jaars. bevolking naar de godsdienstige gezindheden. 19. Verslag van de plaatselijke Commissie met daarbij behoorende staten. 20. Verslag van de Commissie van delbaar onderwijs. 21. Verslag van de Nederl. Bell-Telephoonmaatscbappij. 22. Verslag van Curatoren van het Gymnasium. 23. Verslag van den Raad van Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten. 24. Verslag van het Burgerlijk Armbestuur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1893 | | pagina 5