18 HOOFDSTUK 1. den lBdpn Wethouders Beheer der Fabriek, enz. a. Beheer. De fabriek werd ingevolge Raadsbesluit van December 1879 beheerd door Burgemeester en bijgestaan door eene Commissie. Deze bestond uit de heeren Mr. J. P. Vaillant, G. H. A. N. Rietstap, F. II. van Malsen en P. C. Evers, onder voorzitterschap van den Wethouder voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen Mr. M. W. Baron du Tour van Bellinchave. De vermeerdering der gasproductie over het geheele jaar heeft 3,51 bedragen tegen 4,53 in het vorige jaar. Indien van de productiecijfers der laatste drie jaren de daarmede overeenkomende cijfers van het verlies worden afgetrokken, verkrijgt men voor 1893 eene vermeerdering van de netto productie van 3,79 en voor 1894 van 4,92 De gasprijs heeft 7 cent per M3. bedragen. Aan het onder dagteekening van 5 Februari 1894 aan den Raad gerichte adres van de Vereeniging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen, inhoudende het verzoek om den gasprijs op 61 cent den M3. vast te stellen, en die prijs alsnog op 1 Januari 1894 te doen ingaan, viel eene ongunstige be schikking ten deel. Bij de behandeling der begrooting voor 1895 is de prijs van 6£ cent vastgesteld. In de raadszitting van 27 November werd bepaalddat deze prijsverlaging na de meteropneming over December zou ingaan. De waarnemingen omtrent de zuiverheid en de lichtsterkte van het gas, welke ter controle door Dr. Koppeschaar ver richt worden, vonden tot September plaats aan de Hoogere VERSLAG ran den toestand en de exploitatie der Gemeentegasfabriek van 's-Guavenhage over het dienstjaar 1894.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1894 | | pagina 240