21 ten behoeve van de Gemeente, en zulks voor eene even- tuëele uitbreiding van het Bestedelingenhuis, voor f 3450 van G. J. S c h r ij v e r een perceel bouwterrein, ge legen aan de verlengde de-Gheijnstraat, Sectie Y, nr. 696, groot 16 aren en 44 centiaren, ten behoeve van den bouw eener openbare school, voor f 10275; van Mevrouw de Weduwe J. J. G. S c h u t s van der L u g t geboren F. M. P. L a b o y r i e een perceel grond met den daarop aanwezigen opstal en een perceel water, gelegen aan den Bezuidenhoutschen weg, vallende buiten de rooilijn bij bebouwing van het terrein der villa aZuiderbosch» aldaar, Sectie R, nr. 3762, groot 21 aren en 70 centiaren, voor f 7500; van Ph. A., F e 11 z e r een perceel grond met al wat daaraan en daarop aard- en nagelvast gevonden wordt, gelegen aan het Smidswater, Sectie E, nr. 2217, groot 32 centiaren, voor f 150; van de Maatschap «Beeklaan» een perceel grond, gelegen nabij de Regentesselaan, Sectie Y, nr. 725, groot 16 aren en 20 centiaren, ten behoeve van den bouw van eene openbare burgerschool, voor f11340; van W. H. S c h u u r ra a n eene strook weiland, weg en water, gelegen in den Zusterpolder aan den Bleekers- weg, Sectie L, nrs. 2337, 2338, 2339 en 2340, groot 1 hectare, 10 aren en 57 centiaren, ten behoeve van de verbetering van de vaart om de stad, voor f 7200; alsmede de volgende onroerende goederen, gelegen in den N o o r d p o 1 d e r, ten behoeve van den aanleg van een kanaal met havenwerken, enz., te weten: van B. J, K r u ij s w ij k 1°. eenige perceelen weiland en water, Sectie S. nrs. 3393, 3552, 3553, 3555, 3556, 3567, 3568, 8947, 3582, 3604. 3605 en 8945, te zamen groot 8 hectaren, 47 aren en 57 centiaren, voor f 58290,75; 2°. eene. partij weiland en watering. Sectie S, nrs. 3510, 3511, 3512, 3513, 3516, 3517. 5457 en 5459, te zamen eroot 5 hectaren, 82 aren en 50 centiaren, voor f 49512.50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1894 | | pagina 27