26 Vereeniging tot verbetering der de Arbeidende klasse te 's-Graven- De Voorzitter. J. BE LA BASSECOUR CA AN. De Secretaris. A. L. J. MELVILL VAN CARNBEE. zondering van den metselaar L. Mostard, in de kracht van hun leven. Zonder buitengewone eventualiteiten zal dus in de eerste jaren het hoofdstuk Pensioenen geene aanzienlijke verhooging ondergaan. Onze Eere-Voorzitter Mr. C. Baron van Breugel Douglas, aan wien deze Vereeniging zoo vele en zulke groote ver plichtingen heeft, is haar in 1894 door den dood ontvallen zijne voetstappen te blijven drukken, zal voor alle leden onzer Vereeniging steeds een edel streven blijven. De naam van C. Baron van Breugel Douglas is, als te hebben behoord in 1854 tot hare stichters, voor immer aan hare geschiedenis verbonden. Het Ben tuur der Woningen van huge

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1894 | | pagina 530