2 102 den gezondheidstoestand in deze Gemeente is bij dit 90 58 415 4'30 2 Commissarissen elk 1 Commissaris 1 Gezondheidscommissie. van de Vereeniging tot verbetering van (n.l. de Commissaris der 3e afdeeling of Scheveningen 18 Paarden. 709 KG. Rundvleesch. Kalfsvleesch. Schapen vleesch Varkensvleesch. Paarden vleesch. Herkeuring werd 9 maal aangevraagd; tweemalen volgde geheele goedkeuring en eenmaal gedeeltelijke. Wegens overtreding van de bepalingen op de vee- en vleeschkeuring werd tegen 22 personen proces verbaal opgemaakt. Aan hel einde van het jaar oefenden in deze gemeente 193 vleeschhouwers101 spekslagers8 paardenslagers en ongeveer 400 winkeliers, die toebereid vleesch ver kochten, hun bedrijf uit. Omtrent het voorkomen van tuberculose bij het geslachte vee, zij vermeld dat werden aangetrolfen In de militaire slachterij 13 runderen met algemeene tuberculose. 178 locale In de slachthuizen der vleeschhouwers: 12 runderen met algemeene tuberculose. 221 locale 3 varkens met algemeene locale het personeel der politie 461 man, n 1. - 3250 - 3000 - 2000 6 1 kalf 2 schapen IX. Het verslag verslag opgenomen als bijlage 17. HOOFDSTUK VI6. Gemeentepolitie. Op den 31 en December 1.1. bedroeg de getalsterkte van het personeel der politie 461 man, n 1. 1 Hoofdcommissaris bezoldigd met ƒ4250 ’sjaars.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 103