104 tot hoofdagent 2e klasse, de hoofdagent 3e klasse J. van Broekhoven tot hoofdagent 3e klasse, de agent le klasse E. M. Buter terwijl tot agent le klasse werden bevorderd 11 agenten der 2e klasse; tot agent 2e klasse, 24 agenten der 3e klasse; tot agent 3e klasse, 28 agenten der 4e klasse. In het genot van verhoogd loon ad 550 ’sjaars werden gesteld 42 agenten der 4e klasse, terwijl in den loop van het jaar werden aangesteld 67 agenten 4e klasse. Op verzoek werden eervol ontslagen de klerk J. Steehouwer, de hoofdagent le klasse J. de Groot, benevens 2 agenten der le klasse2 agenten der 3e klasse en 1 1 agenten der 4e klasse. Eervol ontslagen wegens lichaamsgebreken enz wer den 1 agent der le klasse en 4 agenten der 4e klasse. Ontslagen wegens wangedrag, dronkenschap of andere redenen werden: 2 agenten der le klasse, 2 agenten der 2e klasse, 1 agent der 3e klasse en 10 agenten der 4e klasse. Teruggesteld in rang werden, wegens wangedrag, 3 agenten der 2e klasse, tot de 3e klasse en 3 agenten der 4e klasse, die het maximum loon genoten, werden op f 520 teruggebracht. Eén agent der 3e klasse is in ’t afgeloopen jaar overleden. Aan verschillende dienaren van politie werden, wegens overtredingen hunner Instructie, boeten opgelegd tot een gezamenlijk bedrag van f 354.15, terwijl aan enkelen voor bijzondere plichtsbetrachting, ijver, enz., belooningen werden toegekend tot een bedrag van f 1622.57. Bovendien werd, wegens bijzondere diensten, ter gelegenheid van de inhuldigingsfeesten, onder het personeel verdeeld vanwege H. M. de Koningin ƒ750 en vanwege het Gemeentebestuur uit de gemeentekas f 3121. Van particulieren ontvingen de agenten en hoofd agenten 907.16% van welk bedrag, volgens art. 35 der Instructie, de helft werd gestort in de renumera- tiekaswaaruit werd uitgekeerd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 105