107 drankwet boter wet ijkwet wapenwet wet op jacht en visscherij arbeids- en veiligsheidswet. verordening, regelende de bouw- politie 2e 3e 4e 13 8 20 samen 57 83 182 174 78 28 2 9 77 171 3 71 16 32 20 194 61 1116 3/ (militairen). van natuurlijke behoefte op verboden in de le afdeeling op 16 misdrijf tegen het leven zaakbeschadiging valschheid in geschrifte dierenmishandeling huisvredebreuk veroorzaken van nachtrumoer te hard rijden openbare dronkenschap het doen plaats straatschenderij overtreding der verordening op de tapperijen De overige wegens andere strafbare feiten van verschillenden aard. 20 processen-verbaal werden opgemaakt De geconstateerde schade door misdrijf veroorzaakt bedroeg 51,449.35. Kennis werd genomen van 11 zelfmoorden en 4 pogingen daartoe. Aan het hoofdcommissariaat van politie werden ont vangen 4984 en verzonden 4283 brieven. Twee agenten van politie waren gesteld ter beschik king van de Bouwpolitie en een hoofdagent titulair ter beschikking van de Ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht alhier, om de Rijks- veldwacht behulpzaam le zijn in het opsporen van veroordeelden tot hechtenis of vervangende hechtenis. Het aantal politie-wijken of bewakings-kringen werd vastgesteld als volgt:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 108