110 HOOFDSTUK Vil. Nationale Militie en Schutterij. a. Nationale Militie. Het aandeel der Gemeerde in de lichting bedroeg 368 man; mishandeling, hetzij door eene goede behandeling van dieren of het redden van, dieren uit gevarenwerden belooningen uitgereikt. Van hel Bestuur van de Vereeniging hel Nederlandsch Toevluchtsoord voor noodlijdende dieren vernamen wij dat bet ledental op het einde van het afgeloopen vereeni- gingsjaar 213 bedroeg. Dank zij de aanzienlijke gillen van enkele milde gevers sloot de rekening met een batig saldo van ƒ82. Voor korteren of langeren tijd werden in het Asyl verpleegd kosteloos 704 honden en 81 katten met respectievelijk 19246 en 2179 verpleegdagen; tegen gedeeltelijke vergoeding 210 honden en 116 katten met respectievelijk 2763 en 2511 verpleegdagen. Het hoogste aantal dieren tegelijkertijd in verpleging was 130 honden en 34 katten; gemiddeld waren per dag 60 honden en 13 katten in verpleging. Afgemaakt werden: kosteloos 979 honden en 104 katten en legen eenige vergoeding 320 bonden en 110 katten. Aan goede meesters werden 19 honden en 29 katten gegeven, terwijl 112 honden en 26 katten tegen geringe prijzen verkocht weiden. Door de Politie werden 168 bonden en 16 katten ingébracht; 23 honden en 1 kat werden door de eige naren teruggehaald. Eenige noodzakelijke verbeteringen en herstellingen werden aangebracht. De periodiek aftredende Bestuursleden, de Heeren A. A. Polvliet, J. van Slolk en N. L. Burman Eijck tol Zuylichem werden herkozen en ter voorziening in de beslaande vacatures werden gekozen tot Bestuursleden de Heeren: P. van den Arend Jr. en 1). H. Bolman. R'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 111