111 1622 342 14 het aantal ingeschrevenen in de Gemeente, waarnaar hel aandeel is berekend1622 man, dal der ingelijfden bij de landmilitie 342 dat der ingelijfden bij de zeemilitie 14 De werkelijke sterkte der Schutterij in de Gemeente was3264 man. van wie actief1641 man. in de reserve1623 De bij Koninklijk Besluit van 29 April 1895 (Staats blad no. 80) gevorderde actieve sterkte bedroeg 1568 man. De eerste ban der schutterij bestond uit 2480 offi cieren, onderofficieren en minderen, te verdeelen in 1319 man in activiteit 1161 reserve. Blijkens het ons toegezonden verslag van het Offi cieren Schielgezelschap der dienstdoende Schutterij werden in het afgeloopen jaar wederom op de Zaterdagnamid dagen van Mei tot en met September schietoefeningen gehouden; wegens een bevolen onderzoek naar de veiligheid van de schietbanen konden echter tusschen 5 en 23 Juli geene oefeningen plaats hebben. Ook op 10 September werd wegens de Inhuldigingsfeesten niet geoefend. In tegenstelling met andere jaren bad ditmaal geen huishoudelijke schietwedstrijd plaats Op 31 December telde het gezelschap 13 eereleden, 39 gewone leden en 3 buitengewone leden. In de samenstelling van hel bestuur kwam geene verandering. Tengevolge van het niet houden van het gewone concours sloot de rekening over het afgeloopen jaar met een vrij belangrijk voordeelig saldo. De leden der Afdeeling ’s-Gravenhage van de Neder- landsche Weerbaar heidsvereeniging hielden in het afge loopen jaar eiken Zatermiddag schietoefeningen op de vlakte van Waalsdorp onder de leiding van een b. Schutterij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 112