112 P. F. W. Mouton, de verrichtingen nemen. Het bestuur was op 31 December als volgt samen gesteld: J. W. van Schagen, voorzitterH. J. G. Ewijk, secretaris-penningmeestermr. H. Vreedeen J. J. Michon, leden. Door het Koninklijk Scherpschnllersgilde Oefening en Vermaak werden van einde April tot begin September geregeld op Donderdagavonden, op de schietbanen der vereeniging ale Petit St. Hubert», oefeningen gehouden in het schieten met Beaumont-, Remmington- en Martinigeweren op afstanden van 150 en 225 Meter. Van de 16 leden woonden gemiddeld 10 a ll de schietoefeningen bij. De Scherpschullersvereeniging le ’s-Gravenhage hield van April tot en met October geregeld om de veertien dagen schietoefeningen, waaraan door de leden trouw werd deelgenomen en welke met een huishoudelijken wedstrijd werden besloten. Daar het aantal uittredingen gelijk was aan dat der toetredingen was hel ledental op het einde van hel jaar onveranderd. Onder hen, die de vereeniging door den dood verloor verdient genoemd te worden de heer een barer oprichters, die steeds aan een zeer werkzaam aandeel bleef Isten Luitenant bij het regiment Grenadiers en Jagers en des Woensdag- en ^aterdagavonds oefeningen in den wapenhandel onder de leiding van een sergeant- majoor bij gemeld regiment, alsmede herhaaldelijk avond velddienstoefeningen. Voornamelijk met het doel om meerdere bekendheid aan de vereeniging en haar werkkring le geven werd door het bestuur een feestavond georganiseerd voor leden en genoodigden. Op 15 Januari had dit feest plaats, dat in alle opzichten welgeslaagd genoemd mag worden. Het ledental vermeerderde dan ook van 16 tot 29 en het getal donateurs steeg tot 26. In September jl. bij gelegenheid van het groote sportfe st op Clingen- daal, viel den leden dezer afdeeling de eer beurt om. met die der andere afdeelingen vereenigd, de eerewacht voor de tribune van H.H. M.M. de Koninginnen te betrekken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 113