i. fl 3 HOOFDSTUK VUL 41 1 8 1 1 13 2 3 1 1 3 1 1 1 1 l. m. Bij b. c. d. e. f- ti ll Voor den openbaren eeredienst bedraagt het getal 16 32 Aan den schietwedstrijd te Loosduinen gehouden in Juli 1898 en uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters werd door het gilde deelge nomen en werden door vele leden prijzen behaald. Tot sluiting van het oefeningsjaar had op 1 September een schietwedstrijd plaats, waaraan 14 leden deelnamen. Scheveningen Evangelisch-Lutherschen Remonstranten Doopsgezinden Waalschen Anglikaanschen Duitsch-Evangelischen Christelijke Gereformeerden Gereformeerde kerken Roomsch-Katholieken (met inbegrip van Scheveningen verdeeld in negen parochiën) Oud-Roomschen Apostolische Gemeente Nederlandsch-Israëlielen Portugeesch- de Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Sche veningen werd voorzien in de vacature, ontstaan door het aannemen van een beroep naar Amsterdam door den WelEerwaarden Heer C. J. Lammerink, door het beroepen van den WelEerwaarden Heer G. Mansvelt, predikant te Amersfoort, die het beroep aannam. Bij de Nederlandsch-Israëlitische Gemeente werd voor zien in de vacature, ontstaan door het overlijden van den WelEerwaarden Heer T. Tal, door het optreden van kerkelijke gemeenten en gebouwen Het getal dienstdoende leeraren of geestelijken is a. voor de Hervormden te ’s-Gravenhage. Kerkelijke Zaken. J) n M. O. i. 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 114