117 In het personeel der Hoofden van scholen hadden de volgende mutatiën plaats: Bij raadsbesluit van 15 Maart 1898 werd de heer L. de Vries, hoofd eener school te Wormerveer, benoemd tot Hoofd der openbare tusschenschool aan de Hogge- veenstraat. Hij aanvaardde zijne betrekking den 16den Juni d. a. v. Bij raadsbesluit van 3 Maart 1898 werd aan den heer J. Straub, op zijn verzoek, op de meesteervolle wijze ontslag verleend als hoofd der openbare tusschen school aan de Achterraamstraatonder dankbetuiging voor de vele en langdurige diensten aan de Gemeente en hel Lager Onderwijs bewezen. Tot zijn opvolger werd bij raadsbesluit van 21 Juni 1898 benoemd de heer A. J. Schreuder, onderwijzer te Amsterdam, die den löden Augustus d. a. v. zijne betrekking aanvaardde. De volgende tabel wijst aan de bezoldiging van het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen zooals die is geregeld krachtens de bij raadsbesluit van 17 December 1895 vastgestelde verordening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 118