120 Herhalings-, Zondags-, Werk- en Bewaarscholen. II. aan Werkschoten. 39 335 55 511 76 640 37 305 29 258 45 84 32 28 •40 26 252 49 52 65 45 16 114 163 98 111 78 60 60 62 65 49 54 103 30 46 29 Vanwege de Vereeniging lol bevordering van hel Onder wijs in Handenarbeid werd onderwijs gegeven aan 35 op de herhalingsscholen A aan Mannelijke. Vrouwehjke. Totaal. 94 136 97 73 56 Een oordeel te vellen over het onderwijs, op de bijzondere scholen gegeven, is ons niet mogelijk, evenmin als wij omtrent^ de inrichting, de talrijkheid der klassen, de heffing en de inning der schoolgelden iets kunnen mededeelen. Zon dansscholen Op de Zondagsschool der Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo werd aan 67 mannelijke leerlingen door vier onderwijzers onderwijs gegeven in den gods dienst en in de vakken a-f van art. 2 der wet op het Lager Onderwijs, Het getal leerlingen dat in 1898 de herhalingsscholen bezocht bedroeg: op 15 Januari: de Ammunitiehaven de Hoefkade de Sirtemastraat de Duinstraat de Kerkstraat op de herhalingsschool 1’ de K. Lombardstraat. dus op alle herhalingsscholen: op 15 October: op de herhalingsscholen A aan de Ammunitiehaven de Hoefkade de Sirtemastraat de Duinstraat de Kerkstraat op de herhalingsschool B aan de K. Lombardstraat. dus op alle herhalingsscholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 121